General Conditions

Algemene Voorwaarden Ace

1.         Ace Law bv (“Ace“) is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht met als doel het beoefenen van het beroep van advocaat. Ace is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer 0751.534.224.

2.        Toepassingsgebied. Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke prestatie die Ace uitvoert voor een cliënt. Zij zijn enkel niet van toepassing in de mate dat Ace en de cliënt dat schriftelijk overeenkomen. De bepalingen waarvan zij niet uitdrukkelijk afwijken, blijven van toepassing.

3.        Aanvaarding. De cliënt wordt geacht de Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard indien hij/zij geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de kennisgeving ervan. De aanvaarding wordt onder meer uitdrukkelijk afgeleid uit de betaling van de erelonen.

4.        Erelonen. Ace maakt in principe voorafgaand afspraken met de cliënt omtrent een vast ereloon per dossier. Indien geen vaste afspraken werden gemaakt, berekent Ace de erelonen in principe op basis van het aantal gepresteerde uren. Elke advocaat heeft zijn of haar uurtarief, dat afhankelijk is van zijn of haar anciënniteit en dat jaarlijks per 1 januari kan worden aangepast. De erelonen zijn exclusief BTW.

5.     Kosten en uitgaven. Specifieke kosten en uitgaven, zoals reiskosten, worden afzonderlijk en inclusief BTW aangerekend.

6.        Facturatie. Ace factureert haar prestaties in principe op maandbasis. De erelonen zijn verschuldigd binnen de vijftien (15) dagen volgend op de datum van de ereloonstaat. Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt, na ingebrekestelling door Ace, de wettelijke verwijlinterest verschuldigd. De cliënt dient elke betwisting schriftelijk mee te delen binnen de vijftien (15) dagen volgend op de datum van de ereloonnota. Na die termijn wordt de ereloonnota geacht te zijn aanvaard.

7.         Aansprakelijkheid. Ace is aansprakelijk ten aanzien van de cliënt voor de prestaties die haar advocaten en werknemers leveren. De cliënt aanvaardt dat hij/zij een vordering met betrekking tot die prestaties enkel kan instellen tegen Ace. De aansprakelijkheid van Ace is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering die Ace heeft afgesloten. De cliënt vrijwaart Ace tegen alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de prestaties die Ace voor de cliënt heeft verricht.

8.         Onderaanneming. Ace kan bij de uitvoering van haar prestaties derden inschakelen in naam en voor rekening van haar cliënt. Ace zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, maar is verder niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van die derden. Ace kan namens de cliënt aansprakelijkheidsbeperkingen van derden aanvaarden.

9.        Derdenrekeningen. Bedragen die Ace van een cliënt ontvangt en die het voor de cliënt dient aan te houden, zal Ace op een derdenrekening plaatsen bij de kredietinstelling die Ace daarvoor kiest. Ace aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een faillissement of voor een rechtshandeling of nalatigheid van de kredietinstelling waarbij zij bedragen aanhoudt of via welke zij bedragen overschrijft. Bijgevolg is Ace niet aansprakelijk om bedragen die de kredietinstelling niet kan terugbetalen of overschrijven zelf terug te betalen of over te schrijven.

10.      Begunstigden van Ace advies. Elk Ace advies is uitsluitend gericht aan de cliënt in het kader van het dossier waarvoor het gegeven is. Derden mogen het advies niet gebruiken en kunnen zich er evenmin op beroepen.  De cliënt aanvaardt dat hij/zij Ace advies niet aan derden zal bekendmaken zonder haar voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, tenzij – indien nodig – aan andere professionele raadgevers van de cliënt. In dat geval heeft Ace geen verplichting of aansprakelijkheid jegens hen.

11.       Marketing. Ace kan, bij gelegenheid en overeenkomstig de deontologische regels, de naam van een cliënt aanwenden voor marketingdoeleinden of in een context die kan worden beschouwd als reclame verricht door advocaten. Indien de cliënt zich hier uitdrukkelijk tegen verzet kan de naam van een cliënt niet worden aangewend voor marketingdoeleinden.

12.      Anti-witwas. Ace is onderworpen aan de anti-witwasregels. Ace kan de cliënt dan ook vragen om alle relevante informatie in het kader van witwaspreventie (bijvoorbeeld de oprichtingsakte en/of een kopie van de identiteitskaart van de leidinggevende personen). De cliënt zal die informatie onmiddellijk aanleveren. Ace kan verplicht zijn om verdachte activiteiten te melden aan de bevoegde autoriteiten en om daarover te rapporteren zonder de cliënt op de hoogte te brengen. Wanneer Ace de mening is toegedaan dat haar werk voor een cliënt mogelijk een inbreuk uitmaakt op de anti-witwasregels heeft Ace het recht haar diensten aan de cliënt onmiddellijk en eenzijdig stop te zetten en de cliëntenrelatie te beëindigen. Ace is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit (i) het stopzetten van haar cliëntenrelatie op basis van vermoede inbreuken op de anti-witwasregels of (ii) het voldoen van andere verplichtingen overeenkomstig de anti-witwasregels.

13.       Tegenstrijdigheden. Indien er een verschil zou zijn tussen de Nederlandse, Franse en Engelse versie van de Algemene Voorwaarden heeft de Nederlandse versie voorrang.

14.       Scheidbaarheid van de bepalingen. Mochten één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of niet kunnen worden toegepast, blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden overeind. De ongeldige of niet toepasbare bepaling zal worden geacht automatisch vervangen te worden door een geldige en toepasbare bepaling die, in de grootste mate van het mogelijke, een gelijkwaardig effect heeft.

15.       Toepasselijk recht. Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen Ace en de cliënt meer in het algemeen worden beheerst door het Belgisch recht, en, voor zover van toepassing, door de deontologische regels van de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen. Alle geschillen in verband met de relatie tussen Ace en de cliënt en met deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden behandeld voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, en voor zover van toepassing, de bevoegde instanties van de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen.